Logo animowane

INFORMACJE O OBOS

I.  OBOS OFERUJE:


Przechowywanie danych o samochodach i ich posiadaczach oraz pomoc w trudnych sytuacjach związanych z eksploatacją tych samochodów.                           


Zacznij zarabiać na zdarzeniach drogowych w których uczestniczyłeś (wypadki, awarie, wykroczenia drogowe). Za opisy zdarzeń dostaniesz nagrodę nawet do 500zł. Przyczyń się do poprawy bezpieczeństwa i kultury na drogach. Weź udział w programie " Bezpieczna Droga".


pobierz:

Formularz zgłoszenia danych do OBOS.


Opisy zdarzeń drogowych nadesłane przez uczestników programu "Bezpieczna Droga" publikujemy pod adresem http://klubkierowcy.obos.com.pl/index.php/czasopismo-c-c


 

 
II.  HISTORIA OGÓLNOPOLSKIEGO BANKU OCHRANIANYCH SAMOCHODÓW

Ogólnopolski Bank Ochranianych Samochodów (w skrócie OBOS) został powołany do życia w 1996r. W 1998 roku Ogólnopolski Bank Ochranianych Samochodów  został zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem księgi rejestrowej 000001. Początkowo administratorem bazy danych osobowych pod nazwą "Ogólnopolski Bank Ochranianych Samochodów" (OBOS) była Spółka Akcyjna „Centrum Obsługi Informatycznej Danych C&C" w skrócie C&C, przekształcona następnie w Spółkę z o.o. W wyniku przekształceń własnościowych, od 01 kwietnia 2013r, administratorem  bazy danych osobowych pod nazwą "Ogólnopolski Bank Ochranianych Samochodów" (OBOS) jest firma C&C Jerzy Ciesielski, która jest następcą prawnym przedsiębiorstwa Spółki z o.o. „Centrum Obsługi Informatycznej Danych C&C”, w skrócie C&C.


CELE DZIAŁALNOŚCI Ogólnopolskiego Banku Ochranianych Samochodów

  1. Przeciwdziałanie kradzieżom samochodów poprzez utrudnianie obrotu handlowego skradzionymi pojazdami, i podawanie informacji o wiarygodnych pośrednikach handlowych.
  2. Utrudnianie popełniania przestępstw przy wykorzystaniu skradzionych dokumentów i tablic rejestracyjnych samochodów.
  3. Gromadzenie i analiza informacji o zdarzeniach w ruchu drogowym.
  4. Ograniczanie ilości i skutków popełnianych przez kierowców wykroczeń drogowych, poprzez udzielanie informacji w sprawach wynikających z niejasnych i "martwych" przepisów ruchu drogowego.


III. KONTAKT

Adres korespondencyjny:

C&C

ul.ks.J.Sztuki 5/6

04-320 Warszawa 

Dyżur telefoniczny działu obsługi Klientów Ogólnopolskiego Banku Ochranianych Samochodów pełniony jest w

PONIEDZIAŁKI i CZWARTKI w godzinach: 19.00-20.00

telefon: 602-622-002, 22-678-74-72

 

NIP: 113-097-56-63

REGON: 142976260

nr rachunku bankowego: 27 1160 2202 0000 0001 9024 1083 Informacje o naszej Firmie można sprawdzić w internecie pod następującymi adresami właściwych Urzędów i Instytucji:
rejestracja REGON i NIP: http://www.stat.gov.pl/regon/ ;
rejestracja CEIDG:  http://www.ceidg.gov.pl/  ;


IV.INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

1.   Administratorem danych Ogólnopolskiego Banku Ochranianych Samochodów (OBOS)  jest firma:

C&C Jerzy Ciesielski 04-320 Warszawa, ul.ks.J.Sztuki 5/6, tel. 22-678-74-72, 602-622-002,

pełniący również funkcję podmiotu przetwarzającego dla zbioru OBOS.

2.   Celem przetwarzania danych w OBOS jest ochrona samochodów przed kradzieżą, pomoc kierowcom, gromadzenie i analiza informacji o zdarzeniach w ruchu drogowym oraz poprawa bezpieczeństwa i kultury na drogach.

3.   Dane osobowe, w tym dane zgłoszonego samochodu, są przetwarzane dla potrzeb realizacji niniejszej umowy (art.6 pkt.1 lit.b RODO).

4.   Klient ma prawo do uzyskania kopii jego danych osobowych oraz danych o zgłoszonym przez niego do OBOS pojeździe.

5.   Dane przechowywane są w OBOS do chwili wydania przez Klienta dyspozycji ich usunięcia. Dane mogą być usunięte przez Administratora Danych jeżeli Klient zalega z opłatami za przechowywanie danych.

6.   Klient (Podmiot Danych) ma prawo do informacji jakie jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora (art.15 RODO). W celu uzyskania informacji jakie dane Klienta są przetwarzane w OBOS należy zgłosić taką dyspozycję listownie lub telefonicznie. W ciągu 30 dni informacja o przechowywanych danych zostanie przesyłana listownie na adres Klienta podany w OBOS.

7.   Klient (Podmiot Danych) ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych przetwarzanych w OBOS (art.16 RODO). Wszelkie sprostowania i zmiany danych dokonywane są wyłącznie pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Administratora Danych: C&C Jerzy Ciesielski, ul.ks.J.Sztuki 5/6, 04-320 Warszawa.  Wszelkie sprostowania i zmiany danych muszą być odręcznie podpisane i datowane przez Klienta (Podmiot Danych). W ciągu 30 dni potwierdzenie dokonania zmiany zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

8.    Klient (Podmiot Danych) ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych w OBOS (art.17 RODO) . Dyspozycje usunięcia danych osobowych należy przesłać  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Administratora Danych: C&C Jerzy Ciesielski, ul.ks.J.Sztuki 5/6, 04-320 Warszawa. Dyspozycja usunięcia danych musi być odręcznie podpisana i datowana przez Klienta (Podmiot Danych). W ciągu 30 dni potwierdzenie usunięcia danych osobowych Klienta (Podmiotu Danych) z OBOS zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

9.   Klient (Podmiot Danych) ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w OBOS (art.18 RODO) . Przetwarzanie                zostaje         ograniczone tylko do przechowywania danych. Dyspozycja ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta (Podmiotu Danych) musi być odręcznie podpisana i datowana przez Klienta (Podmiot Danych). W ciągu 30 dni potwierdzenie ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta (Podmiotu Danych) zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

10. Klient (Podmiot Danych) ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art.20 RODO). Klient (Podmiot Danych) ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz                    ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. W tym celu Klient (Podmiot Danych) powinien złożyć odpowiednią dyspozycję pisemną. Dyspozycja przeniesienia danych osobowych do innego administratora musi zawierać wskazanie innego administratora, być odręcznie podpisana i datowana przez Klienta (Podmiot Danych). W ciągu 30 dni potwierdzenie przeniesienia danych osobowych Klienta (Podmiotu Danych) do wskazanego przez niego administratora, zostanie przesyłane listownie na adres Klienta.

12. Dane przetwarzane w OBOS nie są udostępniane innym odbiorcom,  nie są poddawane żadnemu rodzajowi profilowania, nie są też przekazywane do państw trzecich.

13. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sprawie przetwarzania jego danych osobowych.

14.Wszelkie dyspozycje dotyczące danych osobowych należy kierować na adres administratora danych: C&C Jerzy Ciesielski, ul.ks.J.Sztuki 5/6, 04-320 Warszawa.

 ^^Powrót do początku strony